Rentimine meie juurest on lihtne ja soodne. Tutvu allolevate tingimustega ja küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta.


AUTORENDI HIND SISALDAB:
- Rendiautoga sõitmist Eestis ja Euroopas
- Hinna sees on auto välipesu
- Auto liikluskindlustust ja KASKO kindlustust
- Pikema rendiperioodi korral tasuta kohaletoomist
- 24h autoabi teenust

BRONEERIMINE: 
Nädalavahetuseks (L-P) autot rentides/tagastamisel on vajalik eelnev  broneering
vähemalt 24h enne rendi algust.

VAJALIKUD DOKUMENDID: 
Rentimiseks on vajalik kaasa võtta kehtiv pass/ID kaart ja juhiluba,  mille koopia jääb K1-Autorenti .
Rentnik peab olema vähemalt 20 aastane  ja vähemalt üheaastase juhistaaziga.
(Seda, kas ja millistel tingimustel Teie juhiluba Eestis kehtib, saate kontrollida Maanteeameti kodulehel >)

RENDIPERIOODI EEST MAKSMINE: 
Maksmine toimub rendi alustamisel: sularahas või pangaülekandega.

RENDI TAGATIS: 
Rendileandja võib nõuda tagatisraha 100-500 eurot sõltub autost.

KINDLUSTUSED: 
-KASKO kindlustuse omavastutus avarii korral 390 EUR .

KÜTUS:
K1-Autorent rendib autod välja täis kütusepaagiga (Kui lepingus ei ole märgitud teisiti).
Auto tagastatakse täis kütusepaagiga.

AUTO ÜLEANDMINE: 
Auto väljastamine ja tagastamine toimub asukohas mis on eelnevalt kokkulepitud K1-Autorendiga .
Kokkuleppel tuuakse rendiauto kliendile rendiauto soovitud aadressile.
Nädalavahetusel on võimalik auto väljastada/tagastada (eelneval kokkuleppel)

RENDIAUTOGA VÄLISMAALE SÕITMINE: 
Välismaale sõiduks on vajalik K1-Autorendi eelnev kokkulepe, mille kohta tehakse vastav märge rendilepingusse.

TRAHVID: 
Rendiperioodil tekkinud trahvimaksete (valesti parkimine, kiiruse ületamine jms) tasumise kohustus on rentnikul.

RENDI TÜHISTAMINE: 
Rendi tühistamise eest tasu ei võeta , kui seda tehakse 24h enne rendiperioodi.

PÜSIKLIENDI SOODUSTUSED: 
Korduval rentimisel pakume kuni -12% püsikliendisoodustust(pikemale perioodile kui 1 kuu küsi sooduspakkumist)
Rendileandjal on õigus keelduda sõiduki rentimisest!

Rendi üldtingimused
Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rendi Lepingul märgitud sõiduki (edaspidi Sõiduk) rendilelevõtja ja Rendifirma on Sõiduki rendileleandja.
1. Sõiduki kasutamise tingimused
1.1. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt Lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele. Sõiduki käitlemisel peab Rentnik järgima liikluseeskirja ja muude Sõidukiga liiklemist reguleerivate õigusaktide nõudeid.
1.2. Keelatud on Sõiduki kasutamine – väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina, tasuliste teenuste osutamiseks (sh taksonduseks) ning kaubaveoks.
1.3. Rentnik võib Sõiduki juhtimisõiguse loovutada kolmandale isikule juhul, kui Rendifirma on teinud sellekohase märkuse Lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule ,kohustub Rentnik tutvustama talle Lepingu tingimusi, kuid jääb igal juhul Lepingu täitmise osas vastutavaks Rendifirma ees. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale isikule ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, Rentnik vastutab kolmanda isiku tegevuse eest nii siis, kui juhtimisõigus anti üle Lepingu tingimustel, Lepingut rikkudes või ka muul juhul.
1.4. Füüsilisest isikust Rentnik ja kolmas isik, kellele Rentnik on loovutanud Sõiduki juhtimisõiguse (nt juriidilisest isikust Rentniku töötaja) peab olema vähemalt 20 aastat vana, tal peab olema kehtiv juhtimisõigus (juhtimisestaaž vähemalt 1 aasta) ja vähemalt kaheaastane vastava kategooria sõiduki juhtimise kogemus.
1.5. Rentnikul on keelatud väljuda Sõidukiga Eesti Vabariigist, kui selleks puudub Rendifirma kirjalik nõusolek.
1.6. Sõidukist väljumisel kohustub Rentnik mitte jätma Sõidukisse esemeid ja asju, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni selle olemasolul. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et Sõiduki võtmed, dokumendid ja/või Sõiduki registreerimistunnistus ei satuks kolmandate isikute valdusesse.
1.7. Rentik on kohustatud tagama Sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.
1.8. Sõiduki parkimisel on Rentnik kohustatud lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni, tasuma parkimistasu. Sõidukiga välisriigis viibides, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning parkima Sõiduki öisel ajal valvega parklasse, kui valvega parkla on Rentniku viibimiskohas või selle lähiümbruses olemas.
1.9. Sõidukis on keelatud suitsetamine, alkohoolsete jookide ja narkootiliste ainete tarvitamine. Selle keelu eiramise korral on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 200.- eur.
1.10. Rentnik kohustub Sõiduki kasutamisel lähtuma läbisõidupiirangust 300km/päev kuid mitte rohkem kui 3600km/kuu. Kui Sõiduki tagastamisel ilmneb, et Rentnik on vastava limiidi ületanud, on Rendifirmal õigus nõuda tasu 0,10 eur iga ületatud kilomeetri kohta.
1.11. Rentnik on kohustatud enne üüriperioodi algust ja Rendifirma poolt Sõiduki üleandmist Rentniku valdusse Sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Kahjustuste tuvastamisel tuleb sellekohane märge teha Lepingusse. Kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et Sõiduk on Rentnikule üleandmise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone Sõiduki kohta.
2. Rentniku vastutus ja kohustused
2.1. Rentnik kohustub hüvitama Rendifirmale kogu Lepingu rikkumisega põhjustatud kahju osas, mida kindlustusandja ei hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud Rentnikule, vastutab Rentnik ka juhul, kui ta kahju tekkimises ei olnud süüdi.
2.2.. Lepingu kehtivuse ajal alates Sõiduki Rendifirma poolt üle andmisest, kannab Rentnik vastutust Sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest.
2.3.Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule üüriperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Nende mitte tasumisel on Rendifirmal õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda ning lisaks trahvidele on Rendifirmal õigus Rentnikult sisse nõuda trahvide käitlemise teenustasu summas 50.- eur. Rentnik on kohustatud teavitama Rendifirmat üüri lõppedes üüriperioodi käigus saadud liiklus-või parkimistrahvidest.
2.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud 25.- eur ühe purunenud rehvi kohta. Juhul kui rehvi pole võimalik taastada on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 100.- eur ühe purunenud rehvi kohta.
2.5. Rendifirmal on õigus nõuda ühekordset leppetrahvi summas 100.- eur , juhul kui Rentniku tegevuse tõttu suureneb Rendifirma kohustusliku liikluskindlustuse kindlustusriski koefitsient.
2.6. Rentnik peab tagastama Sõiduki Rendifirmale täis kütusepaagiga. Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit Rendifirmale täis kütusepaagiga on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale ning lisaks tankimise teenustasu 20.- eur.
2.7. Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 400 eur (v.a kui Üürnik on ostnud vähendatud omavastutuse teenuse) ja varguse puhul 15% Sõiduki maksumusest. Eeltoodud piirangud ei rakendu olukorras, kus Rentnik rikub Lepingust tulenevaid kohustusi. Viimasel juhul vastutab Rentnik kogu tekitatud kahju eest ning Rentniku vastutus ulatub 100%-ni Sõiduki maksumusest või ületab seda.
2.8.Rentnik on vastutav Rendifirma ees ja kohustub hüvitama Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused ja nende remondikulud täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale, juhul kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga, mille kulud hüvitab kindlustusandja.
2.9. Juhul kui Sõiduki dokumentatsioon ja/või Sõiduki võtmed on kaotsi läinud või Rentnikult varastatud, on Rendifirmal õigus sisse nõuda summa mis kulub Rendifirmal Sõidukile uute võtmete, lukkude, signalisatsiooni ja/või Sõidukile uue dokumentatsiooni hankimiseks.
2.10. Rentnik on kohustatud kandma Sõiduki kütusekulu üüriperioodil. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kõik kahjud seoses Sõidukisse vale oktaanarvuga kütuse tankimisega.
2.11. Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma. Rentnikul on keelatud Sõidukis mistahes tehniliste muudatuste tegemine (sh Sõiduki parandamine). Rentnik tagab igapäevase kontrolli Sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootoriõli ja jahutusvedeliku olemasolu, Sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ning rooliseadmete korrasolekut.
2.13. Kõik Lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused, sealhulgas üüri ja tasu lisateenuste ning lisavarustuse kasutamise eest, tuleb Rentnikul täita seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Kui Rendifirma saadab nõude posti teel Lepingus näidatud Rentniku elu-või asukohta loetakse nõue kahe päeva möödumisel postitamisest kätte saaduks.
2.14. Kui Rentnik ei ole nõus Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega , on tal õigus esitada kirjalik pretensioon neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates nõude kättesaamisest. Pretensiooni esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ning Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.
3. Üür ja tagatisraha
3.1. Rendifirmal on õigus kehtiva hinnakirja alusel nõuda Rentnikult rendj a tagatisraha ette tasumist.
3.2. Tagatisraha tasutakse Rentniku poolt kui käsiraha Lepingu sõlmimise tõendamiseks ja selle täitmise tagamiseks. Tagatisraha võib tasuda pangakaardiga või -ülekandega.
3.3. Tagatisrahast on Rendifirmal õigus teha tasaarvestusi rendi või muude üüriperioodil tekkinud kulutuste või tekitatud kahjude eest.
3.4. Kui Rentnik ei ilmu üüriperioodi alguseks Sõidukit vastu võtma, kohustub Rentnik tasuma üüri kogu rendiperioodi eest vastavalt Lepingule.
3.5. Lepingu alusel tasumisele kuuluvate maksetega viivitamisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,15% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
4. Rendifirma kohustused
4.1. Rendifirma kohustub:
4.1.1. andma Rentnikule üle töökorras Sõiduki koos ettenähtud dokumentidega Lepingus märgitud ajal ja kohas. Sõiduki tehniline seisund peab mõistlikult vastama selle vanusele, läbisõidule ja kulumisastmele. Rentnik on teadlik, et kuigi Sõiduk on Üürnikule üleandmise hetkel töökorras, ei ole välistatud rikete tekkimine selle kasutamise käigus. Rikete esinemine on tõenäolisem vanema, suurema läbisõidu ja kulumisastmega Sõiduki puhul.
4.1.2. andma Rentnikule üle Sõiduki puhtana ja täis kütusepaagiga.
4.1.3. tagastama tagatisraha Rentnikule, kes on täitnud kõik oma kohustused Rendifirma ees. Tagatisraha tagastatakse Rentnikule hiljemalt seitsme(7) kalendripäeva jooksul pärast rendiperioodi lõppu.
4.1.4. kontrollima Rentniku poolt tagastatud sõiduki kolme (3) kalendripäeva jooksul alates sõiduki tagastamisest Rentniku poolt ning edastama kõik pretensioonid seoses avastatud kahjustustega Rentnikule hiljemalt 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul.
5.Üleandmine ja vastuvõtmine
5.1. Rendifirma annab Rentnikule Sõiduki üle ning Rentnik võtab Sõiduki vastu vastava märke tegemisega Lepingusse. Lisaks Sõidukile annab Rendifirma Rentnikule üle kohustusliku liikluskindlustuse poliisi, blanketid “Teade liiklusõnnetusest“, Sõiduki registreerimistunnistuse, kaks tõkiskinga, esmaabivahendid (autoapteek), tulekustuti, ohukolmnurga. Rentnik vastutab üleantud varustuse korrashoiu ja säilimise eest. Vajadusel peab Rentnik seda omal kulul asendama ning tagama tulekustuti kontrolli.
5.2. Kui sõidukil esinevad puudused üleandmise hetkel, teeb Rentnik sellekohase märkuse lepingusse. Kui Rentnik ei ole teinud tehnilise seisukorra kohta lepingusse märkust loetakse , et Sõiduk vastab lepingu tingimustele ning Sõiduk on kahjustusteta.
5.3. Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki samas tehnilises korras kui Rendifirma selle üle andis ning Sõiduk peab olema täis kütusepaagiga. Vastasel juhul rakendub lepingu punkt 2.6.
5.4. Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki puhastatuna seest ja väljast. Selle kohustuse rikkumisel on Rendifirmal õigus korraldada Sõiduki puhastamine iseseisvalt ning nõuda Sõiduki puhastamise tasu vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.
6. Rentniku kohustused Sõiduki kahjustuste, avarii, varguste ja ärandamiste korral
6.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest Sõidukile tekitatud kahjustustest, Sõidukiga toimunud avariist või Sõiduki vargusest või ärandamisest. Lisaks kohesele teavitamisele peab Rentnik samal päeval edastama Rendifirmale allkirjastatud seletuskirja mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.
6.2. Liiklusõnnetuse, varguse või ärandamise korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid ja kindlustusandjat..
6.3. Liiklusõnnetuse korral on Rentnik kohustatud täitma Rendifirma poolt Sõidukiga kaasa antava blanketi “Teade liiklusõnnetusest”. Nimetatud blanketti on Rentnik kohustatud hoidma Sõidukis.
6.4. Valduse kaotuse korral tuleb viivitamatult tagastada Rendifirmale sõiduki registreerimistunnistus ning võtmed. Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et eeltoodud kohustuse täitmata jätmisel ei hüvita Rendifirma kindlustusandja Rendifirmale mistahes kahju, mistõttu on Rentnik kohustatud kandma täies ulatuses kõik Rendifirmale tekkiva kahju, sealhulgas Sõiduki 100% väärtuse.
6.5. Rentnik kohustub hüvitama kõik Lepingu punktis 6 nimetatud kohustuste rikkumisega tekitatud kahjud.
7. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral
7.1. Rendifirma ei vastuta Rentnikule tekkida võivate otseste või kaudsete kahjude eest seoses üüriperioodil Sõiduki kasutamise võimatusega Sõiduki rikke tõttu. Kui seoses eelnevaga sõit katkeb ei kuulu Rendifirma poolt hüvitamisele reisi katkemise kulud (hotellide broneeringud, reisi jätkamise / koju tagasi tuleku kulud jne).
7.2. Kui tehniline rike ei ole Rentnikust põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad Rendifirma kanda. Rendifirma soovitab Rentnikul teha reisikindlustuse, mis hõlmaks ka kaitset reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud Rentniku kindlustusandja.
8. Sõiduki tagastamine
8.1. Rentnik kohustub Sõiduki tagastama Lepingus märgitud ajal ja kohas. Võimalikest muutustest Sõiduki tagastamise kohas ja ajas tuleb Rendifirmale vähemalt 8 tundi ette teatada ning saada Rendifirma nõusolek. Sõiduk loetakse Rentniku poolt Rendifirmale tagastatuks kui Sõiduk on koos dokumentidega üle antud Rendifirma esindajale ja viimane on teinud vastava märke Lepingusse.
8.2. Rendiperioodi ületamisel ilma Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset üüri iga ületatud päeva eest.
8.3. Juhul, kui Rentnik ei ole tagastanud Sõidukit Rendifirmale Lepingus märgitud ajal ja kohas, ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Lepingu pikendamise osas, teavitab Rendifirma politseile Sõiduki kadumisest , ning kuulutab Sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud abinõud Sõiduki Rendifirma valdusesse saamiseks.
8.4. Kui Rentnik tagastab Sõiduki enne Lepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult ütleb lepingu üles ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu, juhul, kui ei ole kokkulepitud teisiti.
9. Lepingu katkemine ja lõppemine
9.1. Rendifirmal on õigus Leping koheselt üles öelda ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub Lepingu tingimusi, on esitanud Lepingu sõlmimisel valeandmeid, on Rendifirmat muul viisil eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või tekitada kahju Rendifirmale.
9.2. Juhul kui Rendifirma ütleb üles Lepingu punktis 9.1 toodud põhjustel ning Lepingu tingimuste kohaselt kasutatakse Sõidukit Eestis, on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest (k.a SMS sõnum) Lepingu ülesütlemise kohta, Lepingus näidatud telefoni numbrile. Kui Rentnik Sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma leppetrahvi 200 eur ja rakendub Lepingu punkt 8.3. Olukorras, kus Lepingu tingimuste kohaselt on Rentnikul lubatud kasutada Sõidukit väljaspool Eestit, ning teate edastamise ajal asub sõiduk väljaspool Eestit, siis eeltoodud Sõiduki tagastamise aeg pikeneb kahe (2) kalendripäevani.
10. Rentnikul on keelatud sõita Sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek (vastav märge Lepingus).
11. Vaidluste lahendamine
11.1. Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtukorras.
11.2. Vaidlused kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtu poolt olukorras, kus Rentnikuks on Eesti või välisriigi juriidiline isik või füüsiline isik, kelle elukoht asub väljaspool Eestit. Muud vaidlused kuuluvad lahendamisele õigusaktide alusel määratud kohtu poolt.

K1-Autorent